Seniorcentrum Staré Mesto

ŽIVOT V Seniorcentre

Čo sa u nás deje a ako to vyzerá


2016

Október (8)

 • Výstava Krása staroby, staroba v kráse
 • Prezentácia kníh spisovateľky R. Scherhauferovej
 • Folklórne vystúpenie ZŠ Jelenia
 • Šansóny s Dušanom Malotom
 • Stretnutie s herečkou Táňou Radevou
 • Beseda s Adelou Banášovou
 • Mladší starším
 • Vystúpenie detí z MŠ Kuzmányho
November (4)

 • Spomienkový večer na osobnosti s hudobným doprovodom
 • Hudobný koncert
 • Spomienky na Indiu
 • Funny Fellows - Old Time Band

Výstava Krása staroby, staroba v kráse
3.10.2016 - 31.10. 2016

V pondelok 3.10.2016 sa otvorila výstava Krása staroby, staroba v kráse. Spoločná výstava ručných prác klientov Seniorcentra na Podjavorinskej 6 a klientov zariadenia Ohel David na Svoradovej 11 v Bratislave. Výstava sa uskutočnila v priestoroch Staromestskej knižnice na Panenskej ulici a pozrieť ste sa na ňu mohli do 31.10.2016.

Pri otvorení výstavy nás čakalo posedenie pri káve a zákuskoch. Tiež nás potešilo vystúpenie šikovných detí zo ZŠ na Podjavorinskej ulici.

Návrat na výber podujatí

Prezentácia kníh spisovateľky Ruženy Scherhauferovej
5.10.2016

V stredu 5. októbra 2016 zavítala známa spisovateľka románov pre ženy Ružena Scherhauferová na Podjavorinskú 6 do nášho zariadenia denného pobytu. Prišla nám porozprávať o sebe a o tom ako ju život inšpiruje pri písaní kníh. Zároveň nám priblížila a predstavila svoje knižky.

Návrat na výber podujatí

Folklórne vystúpenie ZŠ Jelenia
10.10.2016

V rámci úzkej spolupráce medzi základnou školou Jelenia 16 prišli vystúpiť žiaci s folkórnym programom. Roztančené a rozospievané deti ako vždy nadchli našich seniorov, ktorí si s nimi aj spoločne zanôtili.

Návrat na výber podujatí

Šansóny s Dušanom Malotom
14.10.2016

V piatok 14. októbra 2016 pricestoval z Prahy do Bratislavy spisovateľ a šansoniér Dušan Malota, aby nám v Seniorcentre Staré Mesto na Podjavorinskej 6 odprezentoval známe a menej známe francúzske šansóny. Porozprával nám o skladateľoch a prerozprával obsah piesní.

Návrat na výber podujatí

Stretnutie s herečkou Táňou Radevou
19.10.2016

V stredu 19. októbra 2016 nás potešila svojou prítomnosťou populárna herečka Táňa Radeva so svojím srdečným a bezprostredným prejavom. Zaujala nás svojím prístupom a ľudským pohľadom na život. Na konci každému zúčastnenému klientovi v Seniorcentre SM na Pojavorinskej 6 podala ruku a vyobjímala ho.

Návrat na výber podujatí

Beseda s Adelou Banášovou
20.10.2016

Vo štvrtok 20.októbra 2016 k nám zavítala spontánna populárna moderátorka Adela Banášová. Humor a pohotovosť skvelej Adely Banášovej oživilo dianie v našom Seniorcentre na Podjavorinskej 6. Mali sme príležitosť sa jej opýtať na zážitky z ciest, na vzťah ku starým rodičom a všetko možné, čo nás zaujímalo. Priniesla so sebou aj milý darček pre našich klientov.

Návrat na výber podujatí

Mladší starším
26.10.2016

V októbri ponúkla spoluprácu Mestská knižnica z Kapucínskej ulice. V rámci projektu Mladší starším predstavila bábkoherečku Tatianu Mravcovú, ktorá zrealizovala prezentáciu kníh podľa svojho výberu. V stredu 26. októbra 2016 sme ich privítali u nás v Seniorcentre Staré Mesto na Podjavorinskej 6 a strávili sme spolu príjemne knižné odpoludnie pri viacerých knižkách. Pri pútavom detektívnom príbehu z knižky Fantastických poviedok od Roalda Dahla. Pobavili sme sa aj pri láskavom príbehu o Etienovi a jeho láske k cestovaniu, ktoré nám poskytlo ďalšie podnety na zamyslenie. Uvedený príbeh bol z knižky Braňa Jobusa Láskavé rozprávky.

Návrat na výber podujatí

Vystúpenie detí z MŠ Kuzmányho
27.10.2016

Vo štvrtok 27. októbra k nám do SCSM na Podjavorinskej 6 zavítali deti z Materskej školy na Kuzmányiho ulici. Mali pre nás pripravených veľa pesničiek, ktoré nám zaspievali. Na záver nám aj zahrali rozprávku Ťahal dedko repku. Zistili sme, že túto rozprávku poznali naši klienti ešte ako deti.

Návrat na výber podujatí

Spomienkový večer na známe osobnosti s hudobným doprovodom
2.11.2016

V rámci Sviatka všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých sme si pripomenuli 2.novembra 2016 ako je dôležité spomínať a mať aj právo na smútok. Spomenuli sme si v rámci komunity Seniorcentra SM na Podjavorinskej 6 na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami a vyzdvihli hodnoty ktoré vyznávali a ktoré nás stmeľovali. Tiež sme si rozprávali o známych osobnostiach z kultúrneho sveta. Podujatie viedla Andrea Pfundtnerová s hudobným doprovodom Petra Vala.

Návrat na výber podujatí

Hudobný Koncert
9.11.2016

V stredu 9.novembra 2016 vystúpili v Seniorcentre Staré Mesto na Podjavorinskej 6 manželia Komlóssy- Okályovci so svojou hrou na gitare a husliach so známymi pesničkami, ktoré sme si všetci mohli zaspievať. Na koncerte zazneli vo veľmi príjemnej komornej atmosfére country pesničky a na požiadanie aj ľudové piesne.

Návrat na výber podujatí

Spomienky na Indiu
15.11.2016

V utorok 15. Novembra 2016 nám odprezentovali a priblížili svoje zážitky z ciest, v pre našich klientov nedostupných krajinách pán Mgr. Stanislav Opavský a pán riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto PhDr. Matej Alex osobne. Pán Opavský živo a vtipne opísal svoje príhody a postrehy z potuliek po Indii. Pán PhDr. Alex nám priblížil krásy Nepálu a klienti poznamenali, že ako skúsený sprievodca.

Návrat na výber podujatí

Funny Fellows - Old Time Band
16.11.2016

V stredu 16. novembra do Seniorcentra Staré Mesto na Podjavorinskej 6 zavítala opäť skupina Funny Fellows, Funny Fellows už u nás vystupovali v lete, v rámci akcie Dobrý trh na Panenskej. Pán Roman Féder so svojou kapelou hráva už 25 rokov a podarilo sa im rozihrať a rozospievať našich klientov. Títo skvelí jazzmani rozbehli show plnú zábavnej hudby a slova.

Návrat na výber podujatí

Ako sa stať naším klientom?

Čo a ako vybaviť

Ambulantná sociálna služba

Terénna opatrovateľská služba

Pobytové sociálne služby


Seniorcentrum Staré Mesto ponúka možnosť umiestniť občana v nasledovných zariadeniach:

 • Zariadenie pre seniorov na Podjavorinskej ul. č. 6
 • Zariadenie opatrovateľskej služby na Paulínyho ul. č. 6
 • Zariadenie opatrovateľskej služby na Maróthyho ul. č. 4
 • Zariadenie opatrovateľskej služby na Vajanského nábr. 17/D
 • Denný stacionár na Záhrebskej ul. č. 9

Na získanie základných informácií (voľné miesta, výška úhrady, postup pri vybavovaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, prílohy potrebné k podaniu žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a pod.) postačí telefonický rozhovor so sociálnym pracovníkom.

Pri práci resp. umiestnení občana preferujeme osobný kontakt, pretože každý prípad je individuálny. Rozhovor je veľmi dôležitý z hľadiska vhodného umiestnenia klientov do našich zariadení. V prípade záujmu je potrebné prísť v stránkových hodinách alebo kontaktovať sociálneho pracovníka a dohodnúť si s ním konzultáciu. Sociálny pracovník poskytne všetky potrebné informácie ohľadom umiestnenia a po rozhovore spolu hľadáte možnosť, ktorá by vyriešila vašu situáciu čo najskôr a najvhodnejším spôsobom. Pri osobnom stretnutí si môžete zariadenie pozrieť, prípadne dohodnúť termín nástupu, podmienky a následne na to uzatvoriť zmluvu.

Pred podaním žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné ísť na príslušný úrad v mieste trvalého bydliska a požiadať si o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Následne na to bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, doklady nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K uzatvoreniu zmluvy o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť:

Ak žiadateľ nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jeho mene na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa podať aj iná fyzická osoba.

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je celoročná pobytová forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje na neurčitý čas. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. Ďalej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.


V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť.

Pri poskytovaní sociálnej služby prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizujeme prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, poskytujeme sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracujeme s rodinou.


Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.


V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť.

Pri poskytovaní sociálnej služby prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, poskytujeme sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracujeme s rodinou.

Pri práci resp. umiestnení občana preferujeme osobný kontakt, pretože každý prípad je individuálny. Rozhovor je veľmi dôležitý z hľadiska vhodného umiestnenia klientov do našich zariadení. V prípade záujmu je potrebné prísť v stránkových hodinách alebo kontaktovať sociálneho pracovníka a dohodnúť si s ním konzultáciu. Sociálny pracovník poskytne všetky potrebné informácie ohľadom umiestnenia a po rozhovore spolu hľadáte možnosť, ktorá by vyriešila vašu situáciu čo najskôr a najvhodnejším spôsobom. Pri osobnom stretnutí si môžete zariadenie pozrieť, prípadne dohodnúť termín nástupu, podmienky a následne na to uzatvoriť zmluvu.

Pred podaním žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné ísť na príslušný úrad v mieste trvalého bydliska a požiadať si o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Následne na to bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, doklady nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K uzatvoreniu zmluvy o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť:

Ak žiadateľ nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jeho mene na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa podať aj iná fyzická osoba.

Denný stacionár

Denný stacionár pre seniorov bol zriadený v novembri 1994 mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto. Prvých klientov sme privítali v januári 1995 a od vtedy poskytujeme sociálne služby obyvateľom v dôchodkovom veku, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava Staré Mesto. V prípade voľnej kapacity môžu denný stacionár využívať aj dôchodcovia ostatných mestských častí Bratislavy, za podmienky zvýšenej úhrady za pobyt. Kapacita zariadenia je 15 klientov. Prevádzková doba je v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00 hod. Počas dňa poskytujeme stravu (desiata, obed, olovrant), obed je povinný. Platba v zariadení je určená podľa Všeobecne záväzného nariadenia č.10/2014 vo výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. (Je určená hodinovou sadzbou + strava)


Komu je sociálna služba určená ?

- Je určená ľuďom s rôznymi stupňami organických zmien mozgu (starecké demencie), kardiovaskulárnymi ochoreniami, stavy po mozgových príhodách, alebo s ťažkými zmenami pohybového systému, ktoré však neprekážajú ich dochádzaniu do zariadenia.
- Je určená psychicky zdravým ľuďom dôchodkového veku, ktorí sa cítia osamelo, potrebujú spoločnosť a nemajú pre realizáciu svojich záujmov primerané možnosti.
-Je určená rodinám príbuzných, ktorí sú v produktívnom veku a nemajú vyriešenú opateru svojho staršieho člena rodiny a majú snahu udržať svojho blízkeho v rodinnom prostredí.


Výhody denného stacionára

Na zachovanie aktivity, dobrej psychickej a fyzickej kondície majú klienti stanovený denný program. Snaha personálu je, aby sa aktivity čo najviac striedali, boli pestré a pre klientov atraktívne. Program je zameraný na stimuláciu pamäťových a orientačných schopnosti, arteterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, pamäťové tréningy, práce na udržiavanie jemnej motoriky, telesné cvičenia. Na udržanie hygienických a sebaobslužných činností. Na prekonanie pasivity, pocitov osamelosti a zbytočnosti. Senior nie je sám doma, ale v spoločnosti jemu primeraných ľudí. Poskytujeme našim klientom kvalitnú starostlivosť, dohľad nad liekmi, pitným režimom, stravou, počas pracovných povinností ich príbuzných. Niektoré rodiny sa snažia o príbuzného postarať samé, ale neuvedomujú si, že tým, že ho nechajú samého bez dozoru a spoločnosti, ho vlastne strácajú.

Čo je opatrovateľská služba?

Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (napríklad: hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napríklad: nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (napríklad: prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov). Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v čase od 7:00 hod. do 15.00 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Úhrada je stanovená vo výške 2,25€ / 1hod. V rámci opatrovateľskej služby zabezpečujeme aj rozvoz obedov. Cena za 1 rozvoz do 1 domácnosti je stanovená vo výške 1,12 € (+cena obeda vo výške 2,80 €).


Postup pri vybavení opatrovateľskej služby v domácnosti:

 • na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu treba vybaviť na Miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
 • v kancelárii terénnej opatrovateľskej služby na Záhrebskej 9, Bratislava, vyzdvihnúť Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Seniorcentre Staré Mesto – opatrovateľská služba s prílohami (čestné vyhlásenie o majetku, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby),
 • ku vyplnenej žiadosti o poskytovanie sociálnej služby treba priložiť originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu, kópiu posledného rozhodnutia o výške dôchodku.
 • následne koordinátor opatrovateľskej služby dohodne úkony a čas poskytovanej služby, ktoré bude opatrovateľka vykonávať,
 • pri zahájení opatrovateľskej služby navštívi osobne koordinátor opatrovateľskej služby spolu s pridelenou opatrovateľkou, ktorá bude opatrovateľskú službu v domácnosti vykonávať, domácnosť žiadateľa.
 • výkon opatrovateľskej služby zabezpečujú opatrovateľky, ktoré sú zamestnancami Seniorcentra – Staré Mesto. Každá z nich je odborne spôsobilá na výkon opatrovateľskej služby.


Seniorcentrum V MÉDIÁCH

Napísali o nás


clanok 1
Staromestské Noviny
Drotári v Seniorcentre Staré Mesto
clanok 1
Večerník
Vtipkovanie s anjelom
clanok 1
socialnaspolocnost.sk
NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby
clanok 1
Televízne noviny Markíza
Nárok na opatrovateľku

Transparentné Seniorcentrum

Seniorcentrum je vo financiách úplne transparentné


Snažíme sa byť vo financiách 100% transparentný. Preto na našich stránkach nájdete posledné zverjenené objednávky, zmluvy a faktúry.


Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
2016576
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
23,66 EUR
27.12.2016
Predmet: benzín,nafta(FD)
2016573
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
214,00 EUR
27.12.2016
Predmet: výpočt.technika/BV/
2016571
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.
47971592
60,00 EUR
27.12.2016
Predmet: všeobecné služby
2016570
faktúra
Fyzická osoba
11685387
36,00 EUR
27.12.2016
Predmet: všeobecné služby
2016569
faktúra
KAUFLAND SR,v.o.s.
35790164
1 100,00 EUR
27.12.2016
Predmet: poukážky SF
2016568
faktúra
Fyzická osoba
11685387
164,40 EUR
27.12.2016
Predmet: odb.prehliadka el.inštalácie
2016567
faktúra
Fyzická osoba
11685387
170,22 EUR
27.12.2016
Predmet: odb.prehliadka el.inštalácie
2016566
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
399,84 EUR
27.12.2016
Predmet: telekom.služby, internet
2016565
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
146,25 EUR
27.12.2016
Predmet: predplatné tlač-vyúčtovacia
2016564
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
44,60 EUR
27.12.2016
Predmet: servisný prenájom rohožíPre zobrazenie starších údajov kliknite SEM

V tejto položke môžete nájsť výročné správy zo SeniorCentra Staré Mesto.

Výročná správa za rok 2014


KONTAKT


Neváhajte sa s nami spojiť.
Radi odpovieme na Vaše otázky!RIADITEĽ
PhDr. Matej Alex
tel.: 02/546 402 49
e- mail: riaditel@senior-centrum.sk


SOCIÁLNY PRACOVNÍK
Mgr. Angelika Machová
tel.: 02/592 040 04, 0914 355 640
e- mail: socialne@senior-centrum.sk


VEDÚCA ÚSEKU OPATROVATEĽSTVA A OŠETROVATEĽSTVA
Ingrid Letenayová
tel.: 02/544 154 78, 0914 355 647
e- mail: vysetrovna@senior-centrum.sk


VEDÚCI ÚSEKU PREVÁDZKY
Ing. Miloš Požgay
tel.: 0914 355 643
e- mail: prevadzkove@senior-centrum.sk


PERSONALISTIKA A MZDOVÁ ÚČTÁREŇ
Mária Fodorová
tel.: 02/592 040 05
e- mail: personalne@senior-centrum.sk

SPRÁVA POHĽADÁVOK
Anna Haviarová
tel.: 02/592 040 04
e- mail: administrativa@senior-centrum.sk


ERGOTERAPIA A LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
Mgr. Andrea Pfundtnerová
tel.: 0918 484 833
e- mail: ergoterapia@senior-centrum.sk


INFORMÁTOR Podjavorinskej 6
tel.: 02/ 592 040 06

ZOS Paulínyho 6 - Vedúca
Veronika Karšaiová
tel.: 02/544 352 63, 0914 355 645
e- mail: zos.paulinyho@senior-centrum.sk


ZOS Maróthyho 4 - Vedúca
Irena Vajdová
tel.: 02/544 128 33, 0914 355 644
e- mail: zos.marothyho@senior-centrum.sk


ZOS Vajanského nábrežie 17 - Vedúca
Zlatuše Poláková
tel.: 02/529 216 91, 0914 355 641
e- mail: zos.vajanskeho@senior-centrum.sk


Denný stacionár Záhrebská 9 - Vedúca
Emília Bromová
tel.: 02/524 991 16, 0914 355 648
e- mail: dennystacionar@senior-centrum.sk


OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Mária Potroková
tel.: 02/526 227 83, 02/526 227 82, 0911 990 155
e- mail: tos.potrokova@senior-centrum.sk

Júlia Ševčíková
tel.: 02/526 227 83, 02/526 227 82, 0914 154 352
e- mail: tos.sevcikova@senior-centrum.sk

Bc. Ľubica Krugová
tel.: 02/526 227 83, 02/526 227 82, 0911 844 722
e- mail: tos.krugova@senior-centrum.sk
E- mailovým formulárom priamo na stránke

(e-mail bude odoslaný na adresu )


Všetky naše pobočky na jednom mieste